Yoman.co.il

תנאי שימוש

1. כללי
1.1. חברת טאג א טיים בע״מ (״החברה״) המפעילה את מערכת ״יומן״, כלי מקוון לניהול יומן, זימון תורים, פגישות ואירועים (להלן: ״יומן״). תנאי השימוש שלהלן חלים על כל גולש או משתמש במערכת ובשירותיה הדיגיטליים השונים המוצעים ביישומונים (״אפליקציות״) ו/או באתרים (״האתר״) ו/או בממשקיה השונים (יחד ולחוד ״המערכת״).

* למען הנוחות בלבד, תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר אולם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.
** ״ספק השירות״ או ״אתה״ או "משתמש" או ״מזמין״ פירושו כל ישות המשתמשת במערכת או משתמשת בקוד המסופק ע״י החברה.
*** ״לקוח״ פירושו אדם העושה שימוש במערכת לצורך התקשרות מול ספק שירות.

1.2. השימוש במערכת כאמור, מעיד על הסכמתך להוראות ותנאי השימוש להלן, כולל מדיניות הפרטיות של החברה אשר זמינים בכתובת yoman.co.l (להלן: ״תנאי שימוש״; ״מדיניות הפרטיות״ בהתאמה), לרבות התחייבות לפעול על פיהם, על כן עלייך לקרוא תנאים אלה ואת מדיניות הפרטיות בקפידה.
1.3. אם אינך מעוניין לקבל ו/או לאשר את תנאי השימוש שלהלן, כולם או חלקם עלייך להפסיק את השימוש במערכת לאלתר.
1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. שימושך במערכת לאחר ביצוע תוספת ו/או שינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ולכן אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מחדש מעת לעת. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח תנאי השימוש במפורסם באתר.
1.5. תנאי השימוש להלן יחולו על לגבי כל שימוש במערכת, לרבות כניסה למערכת, שימוש בשירותים המוצעים בה ו/או שימוש במידע הזמין במערכת וכן כל שימוש אחר בה בין אם באמצעות מחשב ביתי, מחשב נייד, מכשיר סלולרי, טאבלט ו/או כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר, דרכו מתאפשרת הגישה למערכת, באמצעות כל תצורה ודרך כל מערכת הפעלה מתאימה.
1.6. הנך מצהיר כי הנך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש במערכת.
1.7. כתנאי לשימוש הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש במערכת למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי התנאים.
1.8. החברה תהא רשאית לפעול בדרך של השעיה, חסימה ו/או נקיטת כל פעולה (משפטית או אחרת) כנגד משתמש אשר יפר את תנאי השימוש להלן.

2. הליך רישום
2.1. כאשר אתה משלים את תהליך ההרשמה אתה יוצר חשבון ב״יומן״. החשבון שלך מאפשר לך להשתמש ב״יומן״, בכפוף לתנאים אלה.
2.2. כדי ליצור חשבון, עלייך לספק מידע מסוים. אינך רשאי לספק מידע כוזב במהלך תהליך ההרשמה. החברה לא תבקש ממך לחשוף את הסיסמה שלך. אם תשכח את סיסמתך, תוכל לבקש שתשלח סיסמה חדשה בsms לטלפון הנייד הרשום שלך. החשבון שלך (כולל כל נתוני הלקוח בחשבונך) נמצא בסיכון אם אתה נותן למישהו להשתמש בו באופן בלתי הולם, וחשבונך עלול להיסגר אם אתה או מישהו אחר שמשתמש בחשבונך מפר תנאים אלה. אתה מסכים להודיע מיד לחברה על כל שימוש לא מורשה בחשבון או בהגדרות ה״יומן״ שלך. אתה האחראי המלא והבלעדי לאבטח את ה״יומן״ שלך, מערכת המחשב וכל פעילות חשבונך, גם אם פעולות אלה לא בוצעו על ידך. החברה לא תישא באחריות לכל אובדן או נזק הנובעים משימוש לא מורשה ב״יומן״ שלך, ואתה מסכים לשפות את החברה בגין כל שימוש לא תקין או בלתי חוקי בחשבונך, וכל החיובים שנגרמו לך. במקרה כאמור עלייך להודיע לנו באמצעות דוא״ל בכתובת info@yoman.co.il שחשבונך נפגע, ולבקש מאיתנו לחסום את הגישה אליו. החברה לא תהיה אחראית לשימוש בלתי מורשה בנתוני הלקוח שהזנת בחשבונך.

3. הגבלת אחריות
3.1. המערכת, השירותים והתכנים הזמינים וכל הכלול בה, מונגשים לשימושך כפי שהם (AS IS), בלא התחייבות מצד החברה.
3.2. החברה אינה ולא תהיה אחראית במישירין או בעקיפין, במפורש או במשתמע, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של תכני המערכת או השירותים הניתנים או מוצעים דרכה. כל הסתמכות מצדך על תוכן המוצג במערכת או דרכה הינה באחריותך המלאה.
3.3. החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חוווית שימוש איכותית ובטוחה במערכת. עם זאת המערכת אינה חסינה מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה למערכת מעת לעת. החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק אשר יגרם כתוצאה מתקלות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור.
3.4. בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות לאף נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו לרבות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש במערכת זו ו/או בביצועיה, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במערכת, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל דטה, טקסט, תמונות, וידאו או שמעֿ, או כל מידע, פריט קשרי וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות מערכת זו, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש במערכת זו, בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו/או על דיני הנזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות לדמי נזיקין כאמור. לחברה לא תהיה כל אחריות על המידע המפורסם במסגרת תוכן המשתמשים או על מידע שיפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של מערכת זו, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש במערכת.
3.5. החברה רשאית להתיר או להגביל או לאסור את גישת המשתמש למערכת בכל זמן לפי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת המערכת, כולה או חלקה, בכל זמן וללא מתן הודעה, ככל שיידרש בנסיבות מתאימות ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
3.6. החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש במערכת, כולה או חלקה ברישום ו/או תשלום ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

4. הגבלת שימוש
4.1. המערכת מאפשרת לך שימוש בכלי לניהול יומן, ניהול משאבים וזימון תורים, פגישות ואירועים וכן מודולוים ואפליקציות נוספות. 4.2. מערכת זו מוגנת תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר. 4.3. הנך מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי השימוש ו/או בשירותים הניתנים על ידי החברה באמצעות המערכת, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הנך מסכים בזאת לכך כי: 4.3.1. תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות במערכת ו/או בתכניה בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש במערכת אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה ו/או שכפול ו/או הפצה ו/או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורט ובכתב של החברה, פרט לשימוש המותר על פי חוק ו/או ההסכם. 4.3.2. אינך רשאי ולא תאפשר לצד שלישי כלשהו להכניס למערכת תכנים ו/או לעלות לתוכה מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע, ו/או להפריע, ו/או לפגום במערכת ו/או במידע הקיים בה ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות הנאה מן המערכת של החברה ו/או שלצד ג׳ כלשהו. 4.3.3. חל איסור מוחלט לעשות במערכת שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת ״סוסים טרויאניים״, ״וירוסים״, ״תולעים״ וכדומה או שימוש בתוכנת מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן שהוא וכל על קבלת גישה בלתי מורשית ל״יומן״, חשבונות, מערכת מחשב, מאגר המידע של המערכת, או רשתות ומחשבים אחרים הקשורים למערכת על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל. 4.3.4. חל איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול במערכת זו ו/או באתרים המקושרים אליה מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו לשון והרע וכו׳. 4.3.5. הנך מתחייב בזאת לשפות את החברה במלואה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין כל פסק דין ו/או הרשאה ו/או החלטה של רשות מינהלית ו/או שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אשר יחייב את החברה לשאת בעונש ו/או לפצות ו/או לשפות אותך ו/או כל צד שלישי, אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידך ו/או אחר מטעמך. 4.4. במקרה שהנך עושה שימוש בכלי ה API או מסכי הזימון, עלייך לדאוג שלמשתמשים או למזמינים תהא גישה לתקנון זה ומדיניות הפרטיות.

5. אבטחת מידע
5.1. הנהלת המערכת פועלת לאבטח את המערכת, לרבות המוצג בה, נגיש באמצעותה או נמסר דרכה, בכל אמצעי אבטחה הסבירים והמתקדמים, לרבות המידע שהוזן במערכת בידי המשתמש.
5.2. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על המערכת ועל רכיבי החומרה הקשורים בתפעולה ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על המערכת ועל תוכנה מפני חדירות פרצות או האזנות בלתי מורשות.
5.3. החברה עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי המשתמשים המערכת ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.
5.4. עם זאת, החברה אינה מתחייבת להבטחה הרמטית או מוחלטת, כי לא תתבצע חדירה בלתי חוקית ללא הרשאתה למערכות אשר תוביל לחשיפת מידע לגורמים זרים ו/או לא מורשים ו/או לאובדו של המידע. לפיכך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או כל נזק כלשהו שנגרם בשל השימוש במערכת ו/או בתוכן המוצג בה ו/או בשימושים הנלווים לה, על ידי המשתמש במערכת או מי מטעמו.
5.5. הנך מסכים לכך ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות המערכת נמסר מרצונך החופשי.
5.6. המערכת מאפשרת לספק השירות לבחור איזה מידע ונתונים לתעד על לקוחותיו (להלן: ״בקר הנתונים״). על ספק השירות לציית בכל עת לחוקים החלים על נתונים אלה לרבות תקנים בינלאומיים. ספק השירות מצהיר ומתחייב כי קיבל את הסכמתם הנחוצה של כל לקוחותיו כדי לתעד את הנתונים כאמור. על אף האמור לעיל ספק השירות מבין כי החברה אינה שירות אחסון נתונים ולא תהיה אחראית לנתונים שאבדו או נמחקו. על ספק השירות לגבות את כל המידע והנתונים שנרשמו במערכת. יובהר בנוסף, בעוד בקר הנתונים הוא הישות המכתיבה את הנתונים הנאספים ואת אופן השימוש בהם, החברה הינה מעבד הנתונים בלבד, דהיינו החברה מעבדת את הנתונים על פי ההוראות של בקר הנתונים.

6. פיתוחים נוספים והתאמות
6.1. החברה רשאית לאפשר לכלל משתמשי המערכת לעשות שימוש בפיתוחים נוספים והתאמות שבוצעו או יבוצעו למשתמשים מסוימים בין עם נגבה עליהם תשלום או שלא.

7. תשלום
7.1. המשתמש ישלם לחברה עבור השימוש במערכת כמפורט באתר yoman.co.il או על פי הצעת מחיר נפרדת שתסופק על ידי החברה. איחור בביצוע תשלום יחוייב ב1.5% ריבית פיגורים לחודש בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

8. פרטיות
8.1. ספק השירות מאשר בזאת כי ידוע לו שהחברה אוספת נתונים שהוזנו על ידו או על ידי לקוחותיו המשתמשים במערכת, נתונים המכילים מידע אשר עשוי לזהות באופן אישי לקוחות אלה או לתאר את האינטרסים האישיים שלהם (להלן: “נתוני לקוח"). החברה רשאית לעשות שימוש בכל נתוני הלקוח כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה. ספק השירות יודיע לחברה באופן מיידי האם איסוף הנתונים לכאורה או השימוש בנתוני הלקוח מפר כל חוק או תקנה בתחום סמכותו של ספק השירות.

9. קניין רוחני
9.1. המערכת כמו גם כל המידע, קוד המערכת, לרבות פיתוחים, התאמות והתקנות שנעשים לספקי שירות ו/או לקוחות ו/או משתמשים ספציפיים (בין אם חויבו בתשלום נוסף או לא) וכן סמלים מסחריים, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מוניטין, נתוני שוק, קבצי המדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות טקסטים, קבצים מוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג במערכת שייכים במלואם לחברה שהיא הבעלים או מורשית כדין בכל זכויות הקניין הרוחני במערכת כאמור לעיל. שימוש בכל אלו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה הינו אסור ויהווה הפרת זכויותיה של החברה ו/או של צדדים נוספים אחרים על ידך.
9.2. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כעל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש מהחברה.

10. הסכמה לקבל דברי פרסומת
10.1. הנך מאשר בזאת כי החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ״ב 1982.
10.2. אם אינך מעוניין לקבל דברי פרסומת עלייך להיכנס לכתובתhttps://yoman.co.il/Unsubscribe :

11. סמכות שיפוט
11.1. הדין החל על תנאי שירות אלה הינו דין מדינת ישראל. הנך מסכים בזאת כי כל סכסוך הקשור במישרין או בעקיפין לתנאי שירות אלה או לשימוש באתר יתברר באופן בלעדי בבית המשפט של מחוז תל אביב - יפו.

12. שיפוי
12.1. הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום או הוצאה שיגרמו להם, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש ו/או ספק השירות ו/או מי מטעמם.

13. סיום ההסכם
13.1. החברה שומרת על זכותה הבלעדית לסרב להעניק גישה למערכת זו, או לחלק ממנה, לכל משתמש, ובכלל זה לך, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמך, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש במערכת.
13.2. החברה תהיה רשאית לחדול מאספקת שירותים למערכת זו ו/או לחדול מהפעלת מערכת זו, כולה או חלקה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
13.3. החברה לא מתחייבת לשמור את הנתונים של הלקוח במקרה של סיום ההסכם או/ו סיום השימוש או/ו אי תשלום על המערכת.